• 120
  • 6-9
  • 60
*

  1160               196               39

  11%   47%   43%  • ~ 60
  • 2
  • ~ 30 000
  • 7lv
55%    45%   
26%    18-24 38%    25-34 24%    35-44 12%    45+
65%    35%   
  •   +359 886 182 037  

  •   team@kinematograf.bg